REGULAMIN

REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW

I.    CELE IMPREZY

1.    Popularyzacja sportowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.
2.    Promocja Warszawy jako miasta atrakcyjnego dla osób uprawiających sport.
3.    Promocja Partnerów, Patronów i Sponsorów Urbanian Run Warsaw.

II.    ORGANIZATOR

UFA Sports Sp. z o.o.; ul. Poleczki 21; 02-822 Warszawa; REGON: 142450428; NIP: 9512316366; KRS: 0000361800

III.    TERMIN I MIEJSCE

1.    Bieg Urbanian Run Warsaw odbędzie się 20.09.2015 roku w samym centrum Warszawy na terenie dzielnicy Śródmieście.
2.    Start pierwszej serii biegu na 5 km odbędzie się 20.09.2015 r. o godz. 12:00 z Placu Powstańców Warszawy. Start pierwszej serii biegu na 10 km odbędzie się planowo o godzinie 14:00, z zastrzeżeniem, że godzina startu może ulec opóźnieniu
w zależności od godziny zakończenia biegu na dystansie 5 km przez ostatniego Uczestnika.
3.    Wszystkie niezbędne informacje dotyczące biegu będą dostępne na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.urbanianrun.pl.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich modyfikacji godzin startu poszczególnych grup, liczby przeszkód na trasie, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony Organizatorów wobec Uczestników biegu Urbanian Run Warsaw.

IV.    TRASA BIEGU I PRZESZKODY

1.    Dystans Urbanian Run Warsaw wynosi do wyboru przez Uczestnika: 5 lub 10 km
(z odchyleniem +/- 0,2 km).
2.    Trasa biegu przebiega ulicami Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
3.    Trasa biegu wytyczona została po nawierzchni twardej.
4.    Strefa startu i mety: Plac Powstańców Warszawy.
5.    Na trasie rozstawionych będzie co najmniej 10 przeszkód o zróżnicowanym poziomie trudności.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Uczestników biegu, powstały wskutek nieumiejętnego bądź niefortunnego pokonywania przeszkód i trasy. Uczestnicy biegu zobowiązani są przy odbiorze pakietu startowego podpisać oświadczenie o wyłączeniu Organizatora z ewentualnej odpowiedzialności za problemy zdrowotne Uczestnika.
7.    Uczestnikom biegu za ominięcie przeszkody bez podjęcia próby jej pokonania grozi dyskwalifikacja.
8.    Start pierwszej serii biegu odbędzie się o godz. 12:00. Kolejne serie będą ruszały w odstępie czasowym około dwóch minut. Każda seria będzie liczyć nie więcej niż 200 osób. Dokładny harmonogram pojawi się na stronie internetowej biegu najpóźniej na 5 dni przed startem.
9.    Cała trasa biegu podlega czasowej zmianie organizacji ruchu publicznego i jest w całości zabezpieczona przez odpowiednie służby porządkowe.
10.    Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania zawodów.
11.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy oraz przeszkód na trasie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

V.    KODEKS UCZESTNIKA

1.    Celem uczestnictwa w Urbanian Run Warsaw powinna być przede wszystkim dobra zabawa. Każdego Uczestnika obowiązuje na całej trasie biegu uśmiech na twarzy.
2.    Podczas pokonywania przeszkód należy zwracać szczególną uwagę na pozostałych Uczestników, w szczególności w przypadku dużej liczby osób pokonujących tę samą przeszkodę.
3.    Uczestnicy powinni ze sobą współpracować podczas pokonywania przeszkód o podwyższonym stopniu trudności.
4.    Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględnie zasada fair play.
5.    Jeżeli Uczestnik zauważy, że inny z Uczestników doznał urazu bądź źle się czuje, zobowiązany jest niezwłocznie udzielić mu pomocy lub zgłosić to służbom medycznym.
6.    Uczestników biegu obowiązuje pokonanie całej trasy bez omijania przeszkód pod rygorem dyskwalifikacji.

VI.    DRUŻYNA

1.    Do rejestracji drużyny wymaganych jest czterech zawodników.
2.    Do klasyfikacji drużyn brane są pod uwagę trzy najlepsze czasy jej członków.
3.    Rejestracji drużyny dokonuje jedna osoba i jednorazowo wnosi opłatę za wszystkich jej członków.
4.    Nie istnieje możliwość dopisania się do już zarejestrowanej drużyny.
5.    Osoby startujące w drużynie będą także klasyfikowane w rywalizacji indywidualnej.
6.    Zawodnicy zapisani jako drużyna biegną w tych samych seriach, co zawodnicy startujący indywidualnie. Nie wyznaczono osobnego startu dla drużyn.
7.    Zawodnicy zarejestrowani jako jedna drużyna startują razem w jednej serii.
8.    Nazwa drużyny nie może zawierać treści naruszających praw osób trzecich (zwłaszcza praw autorskich i praw patentowych) oraz wszelkich norm obyczajowych. Nie może zawierać zatem słów wulgarnych ani fraz dyskryminujących ze względu na płeć, wiek, rasę czy wyznanie lub pochodzenie.
9.    Nazwy drużyn, które nie spełniają wymogów z pkt. 8, będą automatycznie zmieniane, o czym zostanie powiadomiona osoba dokonująca rejestracji drużyny.

VII.    KLASYFIKACJA I POMIAR CZASU

1.    Pomiar czasu dokonywany będzie na podstawie zapisu na chipach, z którymi Uczestnik zobowiązany jest pokonać trasę biegu.
2.    Uczestnicy przed startem otrzymają dwa bezzwrotne chipy. Oba chipy należy przyczepić do sznurowadeł.
3.    Pod uwagę w klasyfikacji brany będzie czas netto, tj. czas od momentu przekroczenia przez Uczestnika linii startu do momentu przekroczenia linii mety.
4.    Nagrodzone zostaną na każdym dystansie:

a)    trzy najszybsze kobiety w kategorii indywidualnej,
b)    trzej najszybsi mężczyźni w kategorii indywidualnej,
c)    trzy najszybsze kobiety w kategorii 45+,
d)    trzej najszybsi mężczyźni w kategorii 45+,
e)    trzy najszybsze drużyny na obu dystansach (łącznie sześć drużyn).
5.    Najlepsi biegacze i drużyny otrzymają nagrody podczas oficjalnej ceremonii wręczenia nagród.

VIII.    PUNKT Z NAPOJAMI NA TRASIE

1.    Punkt z napojami będzie się znajdował w odległości ok. 2,5 km od linii startu i tym samym będzie dostępny dla Uczestników startujących na dystansie 5 km w połowie trasy oraz dla Uczestników startujących na dystansie 10 km dwukrotnie – po pokonaniu ok. 2,5 km oraz ok. 7,5 km.
2.    W punkcie odświeżania dostępne będą kubki z wodą i napojami energetycznymi.

IX.    WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    Urbanian Run Warsaw zostanie rozegrany w formie otwartej, tj. do startu zostaną dopuszczeni zarówno zawodnicy krajowi jak i zagraniczni.
2.    W biegu mogą wziąć udział wszystkie osoby, które

a)    do 19.09.2015r. ukończą 18 lat i podpiszą oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność;
b)    do 19.09.2015r. ukończą 16 lat (w przypadku uczestników biegu na 10 km) lub do 19.09.2015r. ukończą 14 lat (w przypadku biegu na 5 km) i przedstawią podpisane przez prawnego opiekuna oświadczenie o starcie w biegu na jego odpowiedzialność;
c)    zarejestrowały się przez formularz internetowy i dokonały wpłaty do 18.09.2015 r. lub najpóźniej w dniu biegu (do godz. 11:45 w przypadku biegu na 5 km i do godz. 13:45 w przypadku biegu na 10 km) zarejestrują się i dokonają wpłaty gotówką w Biurze Zawodów;
d)    wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
e)    wyrażają zgodę na przekazanie przez Organizatora swoich danych osobowych oficjalnym partnerom i sponsorom biegu;
f)    wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora i jego partnerów utrwalonego wizerunku w formie fotografii lub zapisu wideo w celu promocji biegu.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu zgłoszeń.

X.    REJESTRACJA I OPŁATA

1.    Warunkiem uczestnictwa w Urbanian Run Warsaw jest zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej www.urbanianrun.pl
2.    Zapisy online rozpoczną się 25.06.2015 r. a zakończą w chwili wyczerpania limitu zgłoszeń lub 18.09.2015 r. o godz. 11:00, przy czym możliwa będzie jeszcze osobista rejestracja w dniu imprezy w Biurze Zawodów.
3.    Opłata startowa uzależniona jest od wybranego dystansu oraz od tego, na ile wcześniej dokonano wpłaty.
4.    W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:

a)    wytyczenie i przygotowanie trasy z przeszkodami oraz jej zabezpieczenie,
b)    pakiet startowy,
c)    pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg,
d)    dwa bezzwrotne chipy do pomiaru czasu,
e)    nagrody oraz zestawy upominków dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

5.    Poniższe ceny są cenami brutto i zawierają wliczony podatek VAT w wysokości 8%.
6.    Opłata startowa indywidualna za bieg na dystansie 5 km dokonana:

a)    Od 25.06.2015 r. do 25.08.2015 r. wynosi 100 zł,
b)    od 26.08.2015 r. do 19.09.2015 r. wynosi 120 zł,
c)    w dniu imprezy, tj. 20.09.2015 r. wynosi 140 zł,

7.    Opłata startowa indywidualna za bieg na dystansie 10 km dokonana:

a)    od 25.06.2015 r. do 25.08.2015 r. wynosi 140 zł,
b)    od 26.08.2015 r. do 19.09.2015 r. wynosi 160 zł,
c)    w dniu imprezy, tj. 20.09.2015 r. wynosi 180 zł,

8.    Opłata startowa za bieg drużynowy na dystansie 5 km dokonana:

a)    od 25.06.2015 r. do 25.08.2015 r. wynosi 320 zł (80 zł za osobę),
b)    od 26.08.2015 r. do 19.09.2015 r. wynosi 400 zł (100 zł za osobę),
c)    w dniu imprezy, tj. 20.09.2015 r. wynosi 480 zł (120 zł za osobę).

9.    Opłata startowa za bieg drużynowy na dystansie 10 km dokonana do:

a)    od 25.06.2015 r. do 25.08.2015 r. wynosi 480 zł (120 zł za osobę),
b)    od 26.08.2015 r. do 19.09.2015 r. wynosi 560 zł (140 zł za osobę),
c)    w dniu imprezy tj. 20.09.2015 r. wynosi 640 zł (160 zł za osobę),

10.    Każdy Uczestnik biegu startujący indywidualnie uiszcza opłatę startową za siebie.
11.    Członek drużyny dokonujący wpłaty grupowej powinien postępować zgodnie z instrukcją z formularza rejestracyjnego, tj. wpisać w tytule przelewu nazwę zespołu oraz uiścić opłatę startową za całą drużynę.
12.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji oraz terminów uiszczania opłat startowych. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się ze strony internetowej oraz pozostałych kanałów Urbanian Run Warsaw.
13.    Organizator nie będzie dokonywał zmian wysokości kwot opłat startowych.
14.    Kwota wpisowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
15.    Do 14.09.2015 r. istnieje możliwość poinformowania Organizatora o przeniesieniu opłaty startowej na inną osobę. Przeniesienie opłaty na drugą osobę jest bezpłatne.
16.    W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik otrzyma pakiet startowy.

XI.    PAKIET STARTOWY

1.    Każdy Uczestnik otrzyma pakiet startowy, a w nim:

a)    koszulkę biegową New Balance,
b)    plecakoworek Urbanian Run,
c)    upominki od sponsorów i partnerów,
d)    napój energetyczny,
e)    numer startowy z dwoma chipami,
f)    agrafki.

2.    Do odbioru pakietu startowego konieczne jest okazanie pracownikom Biura Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz zgody rodziców, w przypadku niepełnoletnich Uczestników.
3.    Nie istnieje możliwość odebrania pakietu startowego za osobę trzecią.
4.    Informacja o możliwości, miejscu i terminie odbioru pakietów startowych zostanie podana na stronie internetowej biegu.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do nie posiadania pożądanych rozmiarów koszulek stanowiących część wyposażenia pakietu startowego dla Uczestników, którzy zarejestrowali się po 31.08.2015 r.

XII.    DEPOZYT

1.    Depozyt dla Uczestników Urbanian Run Warsaw będzie się znajdował w wyznaczonym i oznakowanym miejscu w pobliżu strefy startu na Placu Powstańców Warszawy.
2.    W depozycie będzie możliwe pozostawienie na przechowanie rzeczy osobistych na czas biegu.
3.    Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worek oznaczony numerem startowym danego Uczestnika najpóźniej 15 minut przed swoim startem.
4.    Wydawanie worków z przechowalni odbywać się będzie za okazaniem chipu z numerem startowym.
5.    Za zawartość worków oddanych do depozytu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XIII.    POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.    W ramach Urbanian Run Warsaw odbywać się będą imprezy towarzyszące o charakterze promocyjnym.
2.    Wszyscy Uczestnicy Urbanian Run Warsaw zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3.    Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
4.    Podczas trwania biegu wszyscy Uczestnicy muszą stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i osób działających w imieniu Organizatora.
5.    Numer startowy zawodnika powinien być przypięty z przodu koszulki pod rygorem dyskwalifikacji.
6.    Pisemne reklamacje przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 18:00. Reklamacje można także wysłać na adres e-mail: biuro@urbanianrun.pl nie później niż do 25.09.2015 r. Reklamacje rozpatruje Dyrektor Urbanian Run Warsaw w terminie pięciu dni roboczych. Decyzja Dyrektora Urbanian Run Warsaw jest ostateczna i nieodwołalna.
7.    Protesty wniesione po terminie, o którym mowa w pkt. 6 nie będą rozpatrywane.
8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty lub zniszczenie przedmiotów własnych Uczestników biegu w związku z uczestnictwem w Urbanian Run Warsaw.
9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wydarzenia czy przełożenie terminu i zmiany miejsca biegu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
10.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i wszelkich regulaminach i postanowieniach związanych z uczestnictwem w Urbanian Run Warsaw.